Nyheter

08

Jul

2010

Prisbasbeloppet för år 2011

Prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring har för år 2011 beräknats till 42 800 kronor. Det innebär att prisbasbeloppet stiger med 400 kronor jämfört med beloppet för år 2010.

Beräkningarna av prisbasbeloppet (tidigare benämning basbeloppet) ska enligt de nuvarande bestämmelserna (SFS 1998:677), som tillämpades första gången vid fastställande av prisbasbeloppet för år 1999, utgå från bastalet 36 396, som ligger till grund för 1998 års prisbasbelopp. Detta bastal ska årligen multipliceras med ett jämförelsetal som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni året före det år, som prisbasbeloppet avser, och prisläget i juni 1997.

Regeringen har uppdragit åt Statistiska centralbyrån (SCB) att utifrån bestämmelserna i lagen om allmän försäkring beräkna prisbasbelopp. Beräkningarna ska göras med utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex.

Konsumentprisindex med två decimaler har för juni 1997 och juni 2010 beräknats till 257,38 respektive 302,97 (1980=100). Jämförelsetalet har sedan beräknats som 302,97/257,38 = 1,1771. Bastalet 36 396, som beräkningarna av prisbasbeloppet ska utgå från, har uppräknats genom multiplikation med jämförelsetalet 1,1771. Prisbasbeloppet för år 2011 har således beräknats till 42 800 kronor (36 396 x 1,1771= 42 800) efter avrundning till närmaste hundratal kronor.

Regeringen har även uppdragit åt SCB att beräkna det förhöjda prisbasbelopp som används vid beräkning av pensionsgrundande inkomst och tillgodoräknande av pensionspoäng. Det förhöjda prisbasbeloppet ska beräknas på samma sätt som det ordinarie prisbasbeloppet, men med skillnaden att bastalet är 37 144. Det förhöjda prisbasbeloppet för år 2011 har beräknats till 43 700 kronor (37 144 x 1,1771 = 43 700) efter avrundning till närmaste hundratal kronor, vilket är en höjning med 400 kronor jämfört med det förhöjda prisbasbeloppet för år 2010.

Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet ska fastställas av regeringen.

Anders Johansson
anders.johansson@comparias.com

Fler nyheter inom Privatekonomi

Ny bank lanseras i Sverige

Mondayen den 29:e November 2010

Stockholmarna shoppar julkapparna online

Thursdayen den 4:e November 2010

Smålänningar, allt annat än snåla i jul!

Thursdayen den 4:e November 2010

Oförändrade svenska villapriser i höst

Thursdayen den 23:e September 2010

Små korta lån behövs

Mondayen den 2:e August 2010

3 lanserar ny abonnemangsform- 3Surf

Thursdayen den 29:e July 2010

73 000 bostäder saknas i Stockholms län

Fridayen den 23:e July 2010

Prisbasbeloppet för år 2011

Thursdayen den 8:e July 2010

Swedbank drar tillbaka rörlig ersättning för 2009

Wednesdayen den 27:e January 2010

KO tvingar sms-lånebolag att redovisa ränta

Fridayen den 18:e December 2009

Ordning och reda på Kommunals a-kassa

Wednesdayen den 2:e December 2009

Norden dyrast i Pricerunners globala prisstudie

Mondayen den 30:e November 2009